اصطلاحات انگلیسی زمین شناسی

0

Geology Terminology

?What are words used when discussing Geology

42387185-geology-concept-word-cloud-background

معنی

واژه

فرونشستن

سایش-ذوب یخ-فرساب

غیرعادی

معدن سطحی

سائیدن-خراش دادن

سایش

سن مطلق

چگالی مطلق

فشارمطلق

جاذب

قدرت جذب

مغاکی

دشت مغاکی

ناحیه مغاکی

شتاب گرانش

 کانی فرعی

میانبار اتفاقی

تطابق

افزایش پوسته زمین

حواشی افزایشی ورقه

رشته کوههای حاصل ازافزایش پوسته

 مخزن انباره ای(ماگما)

رس اسیدی

آب معدنی اسیددار

خاک اسیدی

سنگهای اسیدی

امواج صوتی

کنش-عمل

فشارفعال زمین

گسل فعال

یخچال فعال

فرآیندهای فعال

سطح فعال لغزشی

آتشفشان فعال

فعالیت

غیرحلقوی-زنجیری

جلای الماسی

چسپندگی

قدرت چسپندگی

رودخانه بالغ

جذب سطحی

نیروی جذب سطحی

بادی

رسوبات بادی

رخساره بادی

ائون

تهویه

تهویه خاک

غیرکوهزائی

طاقدیس

محور طاقدیس

لولای طاقدیس

مخازن طاقدیسی

نفتگیرهای طاقدیسی

غاربزرگ

قله-راس

نهان بلورین

آبزی

کمان -قوس

انفجارکمانی

قوسی-کمانی

نقشه ناحیه ای

آرنایت(نوعی ماسه سنگ)

رس-خاک رس

رس دار

خشک

آرایش -ترتیب

چاه آرتزین

آزبست(پنبه کوهی)

بدون تورق

خاکستر

ریزش خاکستر

جریان خاکستر

نفت سنگین

نرمکره

هوا کره

جزیره مرجانی حلقوی

فرسایش

هاله

شفق قطبی نیمکره شمالی

درجازا

خودشکل

بهمن

محورتقارن

زاویه موقعیت باشمال

بدون حیات

سنگلاخ

نهشته ساحلی

تپه ماسه ای

بشکه (نفت)

توف بازالتی

بنیان شبکه

سطح مبنا

سنگ بازیک

حوضه-آبگیر

حوضه آبریز

فرونشست

باتولیت-ژرف سنگ

عمیق

دشت ساحلی

تکیه گاه-امتداد

طبقه-لایه

سنگ بستر

Abate

Ablation

Abnormal

Above ground mine

Abrade

Abration

Absolute age

Absolute density

Absolute pressure

Absorbing

Absorbing capacity

Abyssal

Abysal plain

Abysal zone

Acceleration due to gravity

Accessory mineral

Accidental inclusion

Accomodation

Accretion

Accretion plate margins

Accretionary ridges

 Accumulation reservoir

Acid clay

Acid mine water

Acid soil

Acidic rocks

Acoustic wave

Action

Active earth pressure

Active fault

Active glacier

Active processes

Active surface of sliding

Active volcano

Activity

Acyclic

Adamantine luster

Adhesion

Adhesive power

Adolescent  river

Adsorption

Adsorption forse

Aeolian

Aeolian deposit

Aeolian facies

Aeon

Aerate

Aeration soil

Anorogenic

Anticlinal

Akticlinal axis

Anticlinal crest

Anticlinal reservoir

Anticlinal traps

Antrum

Apex

Aphanitic

Aquatic

Arch

Arch shooting

Arcuate

Areal map

Arenite

Argile

Argilliferous

Arid

Array

Artesian well

Asbestos

Aschistic

Ash

Ash fall

Ash flow

Asphalt base petroleum

Asthenosphere

Atmosphere

Atoll reef

Attrition

Aureole

Aurora borealis

Authigene

Automorph

Avalanche

Axis of symmetry

Azimuth

Azoic

Badland

Bank deposit

Barchan

Barrel(oil)

Basaltic tuff

Base grid

Base level

Basic rock

Basin

Basin of drainage

Basining

Batholith

Bathyal

Beach plain

Bearing

Bed

Bed rock

 

معنی

واژه

عکس هوائی

هوازی

سنگ آسمانی

جو شناسی

جو زمین

پس لرزه

عقیق

عصر-زمان

عمرزمین

عامل دگرگونی

آگلومرا-سنگ جوش آتشفشانی

همجوشی-سیمانی شدن

آبرفت گذاری

دوران ناشناخته

افق A

توده هوا

هوازدگی

قلیائی

جلبکی

هم تراز

بازالت قلیائی

دگرگونی دگرشیمیائی

زغال سنگ نابرجا

دگرجازا

دگرشکلی

چند شکلی

آبرفتی

مخروط آبرفتی

رسوب آبرفتی

مخروط افکنه

دشت آبرفتی

تراس آبرفتی

دره آبرفتی

آبرفت

آلپی

کوهزائی آلپی

دگرسانی-تجزیه

زاج-زاج سفید

حفره دار

کهربا-صمغ

بی شکل

فرارو

بی هوازی-غیرهوازی

آتشفشان خاموش

زاویه شیب

زاویه میل

زاویه دار

بدون آب تبلور

آنیون-ذره باردارمنفی

معدنی-غیرآلی

Aerial photography

Aerobic

Aerolite

Aerology

Aerospace

After shock

Agate

Age

Age of earth

Agent of metamorphism

Agglomerate

Agglomeration

Aggrading

Agnostozic

A horizon

Air mass

Air sickness

Alcaline

Algal

Aligned

Alkali basalt

Allochemecal metamorphism

Allochthonous coal

Allogenic

Allomorphism

Allotropy

Alluvial

Alluvial cone

Alluvial deposit

Alluvial fan

Alluvial plain

Alluvial terrace

Alluvial valley

Alluvium

Alpine

Alpine orogeny

Alteration

Alum

Alveolar

Amber

Amorph

Anabatic

Anaerobic

Ancient volcano

Angle of dip

Angle of plunge

Angular

Anhydrous

Anion

Anorganic

معنی

واژه

باربستری

لایه لایه

کانسارلایه ای

بافت لایه لایه

لایه بندی

نوار-منطقه

زون فرورانش

موجودات کف زی

سنگ زیست شیمیائی

زیست آواری

رخساره زیستی

سنگ زیستی

زیست کره

واحدزیست چینه ای

حیات جانوری-گیاهی

زون زیستی

مته حفاری

قیرطبیعی

دوکفه ای

میکای سیاه

میان بار

امواج درونی

بمب آتشفشانی

گمانه

پشته

ساخت بالشتکی

قلوه سنگ

بازوپایان

برش آتشفشانی

ترد-شکننده

سطح شیب دار

زغال قهوه ای

زغال نرم

آهک قلیا ئی

شیست آهکی

کلسیم دار

کلسینی شدن

دهانه آتشفشان

قطعه یخ کوچک

انتهای فلات قاره

دره عمیق وطویل

آب موئینه

پوش سنگ

نقشه خوانی

حوضه آبریز

غار

سیمان

زمین شناسی سطح زمین

حیات نو

هسته زمین

سلیکات زنجیره ای

گل سفید

تخریب شیمیائی

سنگ آهک شیمیائی

 سنگ درونگیر

خلیج کوچک

دهانه آتشفشان

خزش

راس

     چینه بندی متقاطع

نفت خام

شکستن

پوسته

ورقه قاره ای

یخچال شناسی

مخفی بلور

بلور

شبکه تبلور

ساخت بلورین

متبلور

مکعبی

جریان

ریپل جریانی

چرخه

چرخه آب

سطح مبنا

باطله

مصب رودخانه

واریزه

عمیق

بادکند

درجه

بی آب نمودن

دلتا

چگال

چگالی

رسوب گذاری

گودی

بیابان

آواری

تبلورشیشه

شبنم

راستگرد

درز

الماس

گنبد

قطع رسوب گذاری

دودکش آتشفشان

پراکندگی

هضم توسطماکما

دایک

سیلابی

شیب

باطله رسی

آبدهی-دبی-تخلیه

دگرشیب

ناپیوستگی

انحلال-تجزیه

موج عرضی

Bed load

Bedded

Bedded deposit

Bedded texture

Bedding

Belt

Benioff zone

Benthonic

Biochemical rock

Bioclastic

Biofacies

Biolith

Biosphere

Biostratigraphic unit

Biota

Biozone

Bit

Bitumen

Bivalve

Black mica

Bleb

Body waves

Bomb volcanic

Borehole

Boss

Boudinage

Boulder

Brachiopoda

Breccia

Brittle

Brow

Brown coal

Burgy

Calc alkali

Calc schist

Calcic

Calcification

Caldera

Calf

Camber

Canyon

Capillary water

Cap rock

Cartography

Catchment basin

Cave

Cement

Cenology

Cenozoic

Centrosphere

Chain silicat

Chalc

Chemical destruction

Chemical limestone

Country rock

Cove

Crater

Creep

Crest

Cross bedding

Crude oil

Crush

Crust

Crust plate

Cryology

Crypto crystalline

Crystal

Crystal lattic

Crystal structure

Crystallized

Cubic

Current

Current ripple

Cycle

Cyclone water

Datum water level

Deads

Debouchure

Debris

Deep

Deflation

Degree

Dehedration

Delta

Dense

Density

Deposition

Depth

Desert

Detrial

Devitrification

Dew

Dextral

Diaclase

Diamond

Diapir

Diastem

Diatreme

Difraction

Digestion

Dike

Diluvial

Dip

Dirt

Discharge

Disconformabke

Discontinuity

Dissolution

Distortion waves

معنی

واژه

 

هوازدگی شیمیائی

سنگ آتش زنه

خاک چینی

ورقه-خرده

واحدزمانی سنگی

واحدزمانی چینه شناسی

زون زمانی

خاکستر(آتشفشانی)

آواری-تخریبی

سنگ آواری

رس

کانی رسی

رس سنگ

رخ-شکافت

پرتگاه

آب وهواشناسی

کلوخ

زغال

حوضه زغالی

دانه درشت

ساحل

نوعی زغال سنگ

جبهه سرد

کلوئیدی

واریزه

دسته جمعی

ستاره دنباله دار

فشردگی

قطب نما

سازگار

پیچیده

نیروهای فشاری

 موج طولی

هم شیب

گرهک

مخروط

آب زیرزمینی تحت فشار

 فشارهمه جانبه

 

کنگلومرا-جوش سنگ

هم نوع

صورت فلکی

حاشیه واگرا

دگرگونی مجاورتی

برخوردقاره ای

خیزقاره ای

فلات قاره

شیب قاره

منحنی میزان

جریان همرفتی

مرجان

تاج خورشیدی

چین خوردگی

خطوط هم لرزه

حاشیه واگرا

گنبد

دولومیت

آتشفشان خاموش

زهکشی

یخرفت-موادشناور

حفاری

حوضه خشک

تلماسه

غبار

پیشین

زمین

زمین لغزش

مغناطیس زمین

نفت خام

زمین لغزه

جزرومدزمین

زمین لرزه

شدت زمین لرزه

موج زمین لرزه

زمین شناسی اقتصادی

گرداب

سنگ آذرین بیرونی

پرتابه آتشفشانی

کشسان

بلندی-ارتفاع

بیضوی

موادخروجی آتشفشان

زمرد

پشته

لایه داخلی

گرماگیر

میان یخچال

افزایش عیارکانسار

رسوبات بادی

ائون

خشکی زائی

دگرگونی کم عمق

دور-عصر

استوا

دوران

فرسایش

لغزش

فوران

شکل دار

ذوب هم گداز

رسوبات تبخیری

سیرتکاملی

ورقه ورقه شدن

بیرونی

گرمازا

گسترش

خاموش

رخساره               

 

Chemical weathering

Chert

Chaina clay

Chip

Chronolithologic unit

Chronostratigraphic unit

Chronozone

Cinder

Clastic

Clastic rock

Clay

Clay mineral

Clay stone

Cleavage

Cliff

Climatology

Clod

Coal

Coal basin

Coarse grained

Coast

Coke

Cold front

Colloid

Colluvium

Colony

Comet

Compaction

Compass

Compatible

Complex

Compressional forces

Compressional wave

Concordant

Concretion

Cone

Confined ground

Water

Confining pressure

Conglomerate

Conspecific

Constellation

Constructive margin

Contract metamorphism

Continental collision

Continental rise

Continental shelf

Continental slope

Contour

Convection currents

Coral

Corona

Corrugation

Coseismic lines

Divergent margin

Dome

Dolomit

Dormant volcano

Drainage

Drift

Drilling

Dry basin

Dune

Dust

Early

Earth

Earth gall

Earth magnetic

Earth oil

Earth slide

Earth tide

Earth quake

Earthintensity

Earthquake wave

Economic geology

Eddy

Effusive

Ejectamenta

Elastic

Elevation

Ellipsoid

Emanation

Emerald

Eminence

Endoderm

Endothermic

Englacial

Enrichment

Eolian deposits

Eon

Epeirogeny

Epizone

Epoch

Equator

Era

Erosion

Error

Eruption

Euhedral

Eutectic

Evaporite

Evolution

Excoliation

Exogene

Exothermic

Extension

Extinct

Facies

معنی

واژه

عامل

آبشار

پنجه آبرفتی

آهک بنائی

گسل

گسل نرمال

گسل رورانده

امتدادگسل

شیب گسل

قطعه گسل

سطح گسل

فسیل جانوری

کوارتزوفلدسپات دار

آهن ومنیزیم دار

مرداب-باتلاق

آهن دار

رشته-الیاف

صحرا-بیابان

خاکریز-سنگ ریز

ذرات کوچک

نسوز

یخ برفی

قابل تورق

ورقه-پوسته

پهلو-دامنه

کفه

گسل عرضی تند

خمیدگی

سنگ آتش زنه

سیلاب

جریان سیلابی

کف اقیانوس-بستر

فسیل گیاهی

جریان

سیال

خاکسترمتحرک

کانون زلزله

چین

زاویه میل چین

تورق

کمرپائین

پیش لرزه

فسیل

فسیلی شدن

چشمه

شکستگی

آواری

نقطه انجماد

اصطکاک

شبنم-یخ زده

سوخت

دودخان

دوکی شکل

ذوب 

سنگین

نیمه بلورین

غیر همگن

شش گوش

لایه سرعت زیاد

مد

تپه

لولا

خط لولا

گودال

تمام

تمتم بلورین

تمام شیشه ای

همگن

هم لرزه

دودکش جن

افق-سطح

افقی

سنگ میزبان

نقاط داغ

چشمه داغ

رطوبت

گیاخاک

شیشه ای

آبگیری

چرخه آب

آب شناسی

آبکره

سطح ایستابی

گرمابی

دگرسانی گرمابی

 

کانسارهای گرمابی

دگرگونی گرمابی

نیمه عمیق

کانون زلزله

یخ

عصریخبندان

جریان یخچال

کوه یخ

ردپاشناسی

آذرین

فرآیندهای آذرین

فلس فلس شدن

نارس-نابالغ

اصابت

نفوذناپذیر

ناخالص

کندن بستررودخانه

میل-زاویه شیب

میانبار

راهنما

فسیل راهنما

Factor

Fall

Fan

           Fat lime

Fault

Fault normal

Fault overthrust

Fault strike

Fault dip

Fault block

Fault surface

Founa

Felcic

Femic

Fen

Ferric

Fiber

Field

Fill

Fines

Fire proof

Firn snow

Fissile

Flake

Flank

Flat

Flaw

Flexure

Flint

Flood

Flood current

Floor

Flora

Flow

Fluid

Flyash

Focus

Fold

Fold pitch

Foliation

Foot wall

Foreshock

Fossil

Fossilization

Fountion

Fracture

Fragmentary

Freezing point

Friction

Frost

Fuel

Fumarole

Fusiform

Fusion

heavy

Hemicrystalline

Heterogenety

Hexagonal

High speed layer

High tide

Hill

Hinge

Hinge line

Hollow

Holo

Holocrystalline

Holohyaline

Homogenous

Homosiesm

Hoodoos

Horizon

Horizontal

Hot rock

Hot spot

Hot spring

Humidity

Humus

Hyaline

Hydration

Hydrologic cycle

Hydrology

Hydrosphere

Hydro static level

Hydrothermal

 Hydrothermal

alteration

Hydrothermal deposits

Hydrothermal metamorphism

Hypabyssal

Hypocenter

Ice

Ice age

Ice flow

Iceberg

Ichnology

Igneous

Igneous processes

Imbricate

Immature

Impact

Impervious

Impure

Incise

Inclination

Inclusion

Index

Index fossil

 

معنی

واژه

کهکشان

باطله

شکاف

فازگازی

شکمپایان

سنگ قیمتی

جنس-گونه

ژئوشیمی

عرض جغرافیائی

طول جغرافیائی

زمین وار

زمین شناسی

لرزه نگار

قشرجامدزمین

زمین گرمائی

آبفشان

یخچالی

رسوبگذاری یخچالی

دریاچه یخچالی

رسوب یخچالی

یخ برفی

لعاب

واژه آلمانی میکا

ابرسوزان

خاکه طلا

ستاره های دنباله دار

شکل دانه

اندازه دانه

دانه ای

گرانیت

شن

نمودار

گرانش

شیار

آب زیرزمینی

سطح ایستابی

دسته-گروه

خمیره-زمینه

خلیج

کوه دریائی تخت

جریان دریائی دایره ای

حالت-شکل

ناحیه عمیق اقیانوس

هاله

لغزش کمربالا

سخت

زغال سخت-آنتراسیت

آب سخت

سختی

بالا رود

گرما

ظرفیت گرمائی

شیب حرارتی

انتقال گرما

معنی

سخت شدن

خنثی-بی نفوذ

نفوذپذیری

آغازین

سلیکات زنجیری

معدنی

شدت

سطح حدفاصل

زمان بین یخچالی

قالب داخلی

تنش داخلی

امواج درونی

بی مهرگان

یون

 یونی

شعاع یونی

جانشینی یونی

سنگ آهن

جزیره قوسی

هم شیب

هم رخساره

خط هم مغناطیس

هم شکل

خطوط هم لرزه

هم دما

درزه

قنات

کارست

منطقه عمیق

کروژن

قلمرو

خنثی

لایه راهنما

آنتراسیت

ناپایدار

مرداب

جریان خاکسترآتشفشان

دریاچه

ورقه ای

زمین

نسیم خشکی

فرونشست زمین

عکس های ماهواره ای

لاپیلی

پسین

جانبی

یخرفت جانبی

لاتریت

شبکه تبلور

لاوا

قانون گرانش

لایه

سرب

Galaxy

Gangue

Gap

Gas phase

Gastropodes

Gem

Genus

Geochemistry

Geographic latitude

Geographic longitude

Geoid

Geology

Geophone

Geosphere

Geotermal

Geyser

Glacial

Glacial drift

Glacial lake

Glacial till

Glacier snow

Glaze

Glimmer

Glowing cloud

Gold dust

Gomets

Grain shape

Grain size

Granular

Granit

Granule

Graph

Gravity

Groove

Ground water

Groundwater surface

Group

Ground mass

Gulf

Guyot

Gyre

Habit

Hadal

Halo

Haning wall slip

Hard

Hard coal

Hard water

Hardness

Heaf water

Heat

Heat capacity

Heat gradient

Heat transfer

واژه

Indurate

Inert

Infiltrability

Initial

Innosilicate

Inorganic

Intensity

Interface

Interglacial

Internal mold

Internal stresses

Internal waves

Invertebrate

Ion

Ionic

Ionic radius

Ionic substitution

Ironstone

Island arc

Isoclinal

Isofacial

Isogonic

Isomorph

Isoseismic line

Isotherm

Joint

Kariz

Karst

Katazone

Kerogene

Kingdom

Kinetic

Key bed

Kilkeenny coal

Labile

Lagoon

Lahar

Lake

Laminar

Land

Land breeze

Land subsidence

Lansat

Lapilli

Late

Lateral

Lateral moraine

Laterite

Lattice

Lava

Low of gravity

Layer

Lead

 

.Home-icon3

.

.

Geotechnics-AdverMine-AdverGIS and RS-AdverMaterials-Adver

0

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.